ZQJ-3200

  • Helium Leak Detector, ZQJ-3200, Min rate 5*1E-13, Display 5E-13 to 1E-1

    Гелийн алдагдал илрүүлэгч, ZQJ-3200, Хамгийн бага хурд 5*1E-13, Дэлгэц 5E-13-аас 1E-1 хүртэл

    Вакуум аргаар туршилтын хий агаар мандлын талаас нүүлгэн шилжүүлсэн дээжийн хананд үлээгддэг. Энэ нь алдагдсан үед дээж рүү орж, алдагдлыг илрүүлэгч рүү тэжээгддэг. Дээж нь вакуум даралттай байх ёстой. GROSS -FINE -ULTRA -ийн мэдрэмтгий байдлын үе шатыг дамжуулдаг. Илрүүлэх хязгаар нь үнэрлэх аргаас доогуур байна. Нэвчилтийг хэмжихийн тулд алдагдал дахь гелийн концентрацийг мэдэж байх ёстой. Тэнцвэрийн төлөв байдлыг хүлээх хэрэгтэй.